TEL.: 22 230 20 50

SKLEP@INTELMEDI.PL

Wersje językowe
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych ( „RODO”), Posso Sp. z o.o. informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Posso sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 702810, prowadząca zakład leczniczy pod marką „Instytut Oka” pod adresem: al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa (dalej zwana „Posso”);
2) Posso wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem Pani/Pan może się kontaktować w następujący sposób: a) listownie na adres: Inspektor Danych Osobowych Posso Sp. z o.o., al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, b) na adres e-mail: iod2@instytutoka.pl;
3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji celów udzielania świadczeń zdrowotnych, tj. w szczególności:
a) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – w celu profilaktyki zdrowotnej;
b) na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 6 i 11 ustawy o służbie medycyny pracy – w celu medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy;
c) na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – w celu diagnozy medycznej i leczenia;
d) na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej;
4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji celów innych niż zdrowotne, tj. w szczególności:
e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO – w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością;
f) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych oraz wystawiania rachunków i faktur za wykonane usługi;
g) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli wyraziła Pani / Pan zgodę na komunikację marketingową dotyczącą Posso, Pani / Pana dane mogą być wykorzystywane w celu kierowania do Pani / Pana informacji o ofertach, towarach, usługach, promocjach lub wydarzeniach organizowanych przez Administratora.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Administratorem danych w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci placówek współpracujących z Administratorem danych;
b) dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych, z którymi współpracuje Administrator, w tym m. in. dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym;
c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe i prawne oraz usługi związane z zatrudnieniem pracowników;
d) innym podmiotom, z którymi Posso sp. z o.o. zawarła umowy powierzania przetwarzania danych osobowych.
6) Pani/Pana dane obecnie nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W przyszłości Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej jedynie na podstawie stosownej umowy pomiędzy Administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
Dane służące do celów dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli Pani/Pan wyraziła zgodę na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;
d) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej;
e) przenoszenia danych osobowych – otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, tylko jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi ustawowe nałożone na Administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
10) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Produkt dnia
Zadbaj o swoje zdrowie jeszcze dziś!
Seledrop - źródło selenu (30 ml)
Seledrop - źródło selenu (30 ml)
18,99 zł
szt.
Uczucie piasku pod powiekami?

 

Jeśli masz uczucie piasku pod powiekami lub Twoje oczy są podrażnione, łzawią i szczypią - sprawdź czy nie masz ZSO

JASKRA - czy Ci grozi?

 

Co drugi Polak nie wie, że choruje na jaskrę. Jaskra dotyka także ludzi młodych - zbadaj oczy!

TEST AMSLERA

 

Prosty test, który wykrywa poważne choroby siatkówki i plamki żółtej

Warto przeczytać
Zapalenie spojówek

Zapalenie spojówek, które należy do jednych z najczęstszych schorzeń okulistycznych,  jest często nazywane "różowym okiem" lub "czerwonym okiem". Oko staje się różowe, gdy spojówka jest podrażniona infekcją lub alergią. Gdy masz zapalenie spojówek Twoje oczy stają się zaczerwienione i spuchnięte, czasami towarzyszy temu wydzielanie się lepkiej wydzieliny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl